Územní plánování

 

 

Územní plán je dokument, který vytváří podmínky pro ideální využití území celé obce. Jedná se o jakousi „dohodu o využívání území“, a to dohodu závaznou – zákonnou.

Tato „dohoda“ probíhá mezi obyvateli obce, dalšími uživateli toho území (například různými investory) a úředníky, tedy zástupci státu. Ti všichni jsou informováni a přizváni k jednání o územním plánu. Jednání vede zpracovatel územního plánu (projektant) a pověřený úředník (tzv. pořizovatel). Celý proces zpracování územního plánu trvá poměrně dlouho, přibližně 2-3 roky.

Dohodnout se ve více lidech o čemkoliv nebývá snadné, natož o tak závažné věci, jakou je využívání území, které někomu patří, které má velký počet vlastníků a velký počet uživatelů. Do hry navíc ještě vstupuje stát, který zastupuje někoho, kdo si o své potřeby na vymezeném území říci neumí: živočichy, nenarozené lidičky a další, kteří budou v obci žít dlouho poté, kdy byl územní plán vyhotoven.

Finální územní plán je jakási mapa – grafické znázornění území, doplněná o textovou část. Mapa je rozdělena na oblasti podle charakteru a různých způsobů využití území. Například to může být území pro bydlení, pro výrobu, pro zeleň a podobně. Textová část pak popisuje, jakým závazným způsobem se smí určitá konkrétní oblast území vyžívat. Jak např. využívat ornou půdu (smí se zde pěstovat plodiny, zakládat meze, obnovovat cesty, nesmí se zde stavět). Textová část obsahuje regulativy, které musejí všichni vlastníci a uživatelé území dodržovat.

Co znamená ideální využití území? Zjednodušeně řečeno takové využívání, které co nejvíce vyhovuje všem lidem, kteří se v území pohybují nebo v něm mají nějaké záměry.

Kdo územní plán tvoří a kdo na něm spolupracuje?

Územní plán zpracovává projektant a vybraný úředník – tzv. pořizovatel. Ti spolupracují se zastupitelem obce určeným pro spolupráci na tvorbě ÚP.

Proč je dobré mít ÚP

Obec nemá povinnost zpracovat územní plán. Z mnoha důvodů je to ale pro obec, občany a krajinu v jejím správním území dobré.

  1. Územním plánem dává obec najevo, že má jasnou představu o budoucnosti svého území a hlavně – že v tom panuje shoda. Shoda mezi obyvateli, investory a úředníky hájícími veřejné zájmy.
  2. Územní plán umožňuje občanům – vlastníkům pozemků a nemovitostí promítnout do dokumentu své zájmy a potřeby. Například soused má u domu velkou zahradu a ví, že jeho syn bude za několik málo let na této ploše stavět rodinný domek. Pokud tento záměr nebude v souladu s územním plánem, nepůjde to. Nebo se vlastník několika luk rozhodne obnovit rybník, který se v území dříve nacházel. I takovéto záměry musí být v souladu s územním plánem.
  3. Územní plán umožňuje občanům částečně ovlivnit podobu sídla i krajiny v katastru obce, promítnout do něj své potřeby a zájmy.
  4. Územní plán může zajistit ochranu kulturních, historických a krajinných hodnot.
  5. Územní plán na jedné straně chrání území před devastací, na druhé straně vytváří podmínky pro jeho účelné a šetrné využívání. Neodrazuje případné investory, kteří by chtěli na území obce podnikat, ale nastavuje jim takové podmínky, ve kterých negativně neovlivní životní podmínky místních obyvatel. Například pokud bude vlastník polí chtít postavit fotovoltaickou elektrárnu, územní plán by pro ni měl vymezit takovou lokalitu, kde nebude rušit obyvatele ani živočichy nebo např. plochu pro zpracování těženého dřeva, územní plán vymezí v blízkosti lesa a daleko od obytné zástavby, aby případný hluk nikoho nerušil.
  6. Územní plán předvídá trendy (zemědělské, stavební, podnikatelské...) a přednastavuje podmínky v souladu s legislativou, státními a evropskými trendy.
  7. Územní plán je někdy dobré mít i pro vyšší šance získání dotací na rozvojové záměry obce. Například pokud chce obec usilovat o dotaci na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, záměr by měl být zakreslen v územním plánu.
  8. Pokud bude obec žádat o odkoupení pozemků od Pozemkového fondu ČR, ten bude přihlížet k tomu, zda má obec územní plán a jaké je na daných pozemcích navržené využití. Například pokud bude obec chtít odkoupit za symbolickou cenu travnatý plácek na návsi, aby na něm mohla vybudovat parčík nebo hřiště, měla by takto označená plocha být zakreslena v územním plánu.

Co předepisuje zákon?

Stavební zákon sice neříká, že každá obec musí mít územní plán, ale zato zkracuje platnost některých současných územních plánů. To má motivovat obce, aby si své územní plány „aktualizovaly“ neboli zpracovaly nové, podle nového stavebního zákona (platného od roku 2006). Limit, kdy starší územní plány pozbývají platnost, je rok 2020.

Ing. David Třešňák

 

Cena - kvalita