Dlouhodobé plánování

 

 

Strategický plán rozvoje je dokument, který pomáhá obcím stanovit si dlouhodobé cíle (vizi rozvoje) a navrhnout cesty, jak k těmto cílům dojít. Je to koncepční dokument, který bere v úvahu:

 1) aktuální stav a možnosti obce
 2) potřeby obyvatel
 3) kvalitu životního prostředí
 4) širší zázemí – krajskou a státní politiku, dotační programy, ….

V ČR není stanovena zákonná povinnost pro obce, města a regiony mít vytvořený strategický plán rozvoje.  Tento dokument je vyžadován při předkládání některých projektových žádostí na získání dotací z národních a evropských nebo „pouze“ slouží obcím vyjasnit si koncepci svého rozvoje a krok za krokem ji realizovat.


Je značná rozmanitost v úrovni, rozsahu a hloubce zpracování strategických plánů – od jednoduchého dokumentu až po rozsáhlý materiál, který vzniká po dobu 18 měsíců ve velkém pracovním týmu složeném z expertů, zastupitelů a zástupců veřejnosti.

Každý plán – jednoduchý i rozsáhlý by měl mít následující strukturu.

  1. Analýzu současného stavu obce opřenou o aktuální zpracované místní i nadregionální dokumenty, průzkumy a ankety mezi občany zjišťující potřeby a názory na fungování obce
  2. Hlavní cíle, ke kterým chce obec v časovém horizontu 10, 15, 20 let dojít (vizi rozvoje)
  3. Vybrané oblasti, kterými se strategický dokument zabývá (Doprava, Vzdělávání, Rozvoj podnikání, Energetika – šetrné hospodaření, Sociální služby, Kultura, Zájmové aktivity, Životní prostředí, …), a i v rámci těchto oblastí analýzu stavu oblasti, popis cílů a popis opatření (aktivit, realizací a projektů), kterými bude cílů dosahováno
  4. Akční plán na kratší období 1 – 2 roky – prioritně řešené aktivity: akce, projekty, termíny, zodpovědnost, způsob financování a indikátory (ukazatele toho, do jaké míry je cíle dosaženo)

Vytvoření strategického plánu je časově, odborně a organizačně náročná práce. Pro úspěšnou realizaci je třeba vytvořit Řídící tým a Pracovní skupinu (popř. Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti).

Řídící tým by měl být složený ze zástupců zastupitelstva, zástupců veřejnosti popř. odborného poradce pro strategické plánování.
Pracovní tým (popř. týmy) by měl být složen ze zástupců zastupitelstva, veřejnosti, odborné veřejnosti a expertů pro jednotlivé oblasti.

Ve strategickém plánování jsou 3 klíčoví hráči: zastupitelé, veřejnost a odborníci.
Zastupitelé schvalují průběžné dokumenty a finální strategický plán, účastní se práce v pracovních skupinách.

Veřejnost dává podněty a náměty, zástupci veřejnosti se účastní práce v pracovních skupinách.  Odborníci spolupracují s pracovními skupinami, zajišťují, aby byl dokument v souladu s předpisy a zákony regionálního a nadregionálního charakteru.

Dobrý strategický plán „počítá s veřejností“.  Opírá se o průzkumy veřejného mínění, ankety, dotazníky. Zástupci veřejnosti jsou v pracovních skupinách. Lidé jsou průběžně informováni o průběhu tvorby plánu. Veřejnost se vyjadřuje k prioritám (nejpalčivějším problémům, které je třeba řešit přednostně, zařadit je do akčního plánu).

Nelze počítat s tím, že se do tvorby dokumentu zapojí lidé masově. Ve fázi přípravy tvorby plánu by si měl Řídící tým vyjasnit způsob, jakým bude s lidmi spolupracovat. Zkušenosti ze zahraničí a i z našich měst, ve kterých strategické plánování již proběhlo, ukazuje, že je dobré na samém počátku si vytipovat „klíčové hráče v obci“, tzv. stakeholdery.
Stakeholdeři jsou:
občané, kteří mají o plán zájem
občané, kteří budou výsledky plánu citelně zasaženi, na které bude mít dopad
občané, kteří mají vliv na různé skupiny obyvatel (ředitel školy, ředitel podniku, předseda družstva, starosta hasičů, …)
Tito lidé by měli být dobře informováni, s nimi by měla jednat Řídící skupina při hledání způsobu, jak oslovit širokou veřejnost a zájmové skupiny v obci, jak je motivovat k ochotě tvorby plánu se zúčastnit.

 

Strat. plán obce Nečín.pdf Strat. plán obce Hřiměždice.pdf Strat. plán obce Obory.pdf