Komise a výbory při OÚ

 

Práce v komisích a výborech při obecních úřadech může být, co se spolupráce obce s veřejností týká, jednou z nejefektivnějších. Společně tu pracují volení zastupitelé s občany, kteří mají zájem zapojit se do práce pro obec v určité oblasti svého zájmu – v kultuře, vzdělávání, historii, ochraně přírody …Lidé, kteří z různých důvodů mají malou šanci být zvoleni do obecních zastupitelstev, tady dostávají šanci přispět veřejnému životu obce, podílet se na tvorbě návrhů a řešení problémů. 

Komise nemají rozhodovací pravomoc, mají ale právo vypracovávat návrhy a předkládat je k posouzení a případnému schválení zastupitelstvu. A to není málo.

Práce v komisích a výborech má oproti práci v zastupitelstvu několik výhod:

  1. Čas. Čas věnovat se problému nebo záměru déle nežli je to možné na zasedání zastupitelstva.
  2. Hloubka - šířka - odbornost. Lidé pracující v komisích a výborech mají většinou zájem i odborné povědomí o oblast, kterou se komise zabývá. Navíc se komise může obrátit v případě potřeby na další místní nebo externí odborníky.
  3. Záměr nebo návrh řešení vypracovaný v komisi předkládá do zastupitelstva ke schválení nebo posouzení zpravidla vedoucí komise – zastupitel. Pro kladné přijetí je to velkou výhodou. Záměry předkládané pouze občany nebo skupinami občanů, v jejichž středu zastupitelé nejsou, mají menší šanci na přijetí.

Tam, kde dobře fungují komise a výbory, mohou starosta nebo zastupitelé přenést celou přípravu záměru i jeho realizaci na komisi. Ta pak prostřednictvím svého předsedy obec pouze informuje o krocích realizace.

 

Příklady

Výsadba topolů